Với tài khoản @Play bạn có thể:

 Tham gia vào tất cả các game do Playpark phát hành

 Tham gia thảo luận và chia sẻ với cộng đồng Playpark

Đăng ký thông qua tài khoản:
Example: http://your.name.myopenid.comregister